از بین بردن دشمن

برای آوارگی دشمن و یا اینکه اگر ظالمی تو را اذیت میکند بخواهی که او آواره شود قدری خاک از در خانه او بیاور و سوره عنکبوت را 101 بار بر آن بخوان  و جلوی در خانه دشمن بریز و او آواره شود

 

لطفا از این مطلب سوء استفاده نکنید و به ناحق برای کسی انجام ندهید چون خودتان متضرر می شوید

 

 

تصویر محصول