زبان بند قوی خلقی

برای دعای زبان بندی هر گاه کسی این آیه و اعداد را روی طلا در ساعت سعد نقش نماید و و همراه نگاه دارد زبان جمیع خلق بر او بسته می شود 8znswypkg29pmdfzj7.png
نکته:
بهترین زمان برای نوشتن دعای زبان بند دهه دوم ماه قمری و در ساعت عطارد می باشد